Handlingsplan för ökad tillgänglighet

Handlingsplan för Riksteatern Jämtland/Härjedalen, som ett led i att öka tillgängligheten för personer med funktionsvariationer. Vi har beslutat enligt följande:

  • Riksteatern Jämtland/Härjedalen strävar efter att alla egna arrangemang skall vara tillgängliga för alla, oavsett funktionsvariation. Detta skall uppnås genom en medveten planering, val av lokal som passar för ändamålet samt att enkelt avhjälpta hinder undanröjs. Riksteatern Jämtland/Härjedalen skall också i utvädringar av egna arrangemang utvärdera tillgängligheten i syfte att ha kontinuerligt förbättringsarbete.
  • Riksteatern Jämtland/Härjedalen uppmanar våra medlemsföreningar i regionen att inventera vilka svårigheter som finns, i de lokaler som regelbundet nyttjas, för att personer med olika funktionsvariationer ska kunna delta i de scenkonstarrangemang man arrangerar. Riksteatern Jämtland/Härjedalen efterfrågar också vilka åtgärder som har vidtagits samt vilka som behöver åtgärdas för att undanröja dessa svårigheter. Inventeringen redovisas till Riksteatern Jämtland/Härjedalen under året.
  • Riksteatern Jämtland/Härjedalen undersöker möjligheten att koppla storleken på arrangörsstödet för våra medlemsföreningar till graden av tillgänglighet för personer med olika funktionsvariationer.
  • Handlingsplanen följs upp årligen av styrelsen för Riksteatern Jämtland/Härjedalen.

Senast reviderad: Mars 2019